کودک چاقم

فایل ترجمه شده بصورت کلیپ از نوع برخورد خانواده ها با کودکان چاقشان توسط دکتر مجتبی نیکپور تهیه و تنظیم شده است .