معرفی گیاهی معجزه آسا

هورمون های گیاهی موجود در كرفس به همراه روغن های ضروری آن نه تنها طعم معطری به كرفس می دهند، بلكه در كنار بقیه املاح و ویتامین ها كرفس را به معجونی تبدیل می كنند كه می تواند داروی هر دردی باشد.