معرفی گروه درمان چاقی بارا کا (1)

گروه درمان چاقی باراکا با رکورد کاهش وزن 70 کیلو، هدف خود را بر روی کاهش وزن نمی داند و سعی و تلاش آن درمان چاقی و رسیدن به سبک زندگی سالم و سلامت شرکت کنندگان با حمایت همیشگی هست.

درب مطب گروه درمان چاقی باراکا همیشه و هم وقت بر روی مراجعه کنندگین باز است و پزشکان و کارشناسان تغذیه پاسخگوی آنها می باشد...