مجله بریتانیایی پزشکی ورزشی صنایع غذایی را متهم به فریبکاری کرد

فعالیت جسمی، نقش خیلی کمی در مهار چاقی مفرط دارد و تبلیغات درباره سلامت عمومی باید بر تغذیه سالم متمرکز شود. این مضمون سرمقاله مجله بریتانیایی پزشکی ورزشی است. نویسندگان این مطلب که سه کارشناس بین المللی اند گفته اند وقتش رسیده که به افسانه نقش ورزش در کاهش وزن پایان داده شود