كنكور يك تجربه پرچالش و با دستاوردهاي عمدتا غير منصفانه

كنكور يك تجربه پرچالش و با دستاوردهاي عمدتا غير منصفانه در جامعه ايست، كه شهوت مسابقه دادن و برتري جويي در هر كاري برايش به عادتي آزاردهنده تبديل شده و بجاي مهارت لذت از مسير ، مبتلا به درماندگي در نتيجه گراييست.
اين فايل
امكان دسترسي افتخاري من
براي خانواده هاي سختي كشيده كنكوريست.
سهم من از ٥ سال تجربه پر از درد و عبرت پشت كنكوري
و هديه اي براي كاهش اضطرابهاي هموطنان شريف درگير با اين چالش.
صرفا به درد دلها و چالشهاي روحي شركت كنندگان كنكور و خانواده هايشان، بطور افتخاري، فقط از طریق ایمیل زیر پاسخ خواهم داد.
البته انتخاب رشته در صلاحيت من نيست..
#كنكور
#پشت_كنكور
Drmojtabanikpour@gmail.com