فشار خون (قسمت2) - برنامه طبیب

برنامه طبیب هر ور زا شبکه 1 سیما با موضوعیت  سلامتی و تغذیه هر روز ساعت 10 صبح بر روی آنتن می رود .

دکتر مجتبی نیک ور بعنوان کارشناس ثابت تغذیه در این برنامه این هفته در مورد فشار خون راهکارهای جالبی را ارایه میدهد.