فاطمه زهرا و خانواده ی باراکا ییش

فاطمه زهرای از لاغری دایمی و تاثیر آن بر سبک زندگی و کارهای روز مره اش می گوید