روایتی زیبا از "داستان زندگی" در برنامه وقشته از شبکه نسیم

روایتی زیبا از "داستان زندگی" به روایت دکتر نیک پور، موضوع این برنامه وقشته از شبکه نسیم