جلسه پژوهشی گروه درمان چاقی باراکا با حضور دکتر شتی و دکتر شمسایی