بازخوراند شرکت کنندگان در دوره های درمان چاقی باراکا

ا