انواع چاقی و فشار خون

دکتر مجتبی نیک پور کارشناس ثابت برنامه طبیب در این برنامه در مورد انواع چاقی و فشار خون توضیحاتی را ارایه می دهد که مشاهده این فیلم برای کسانی که حتی فکر می کنند چاق نیستند  پیشنهاد میشود...