افتتاحیه خانه جدید باراکایی ها

تقدیم با عشق
یک گزارش
از جشن افتتاحیه
مطب جدید باراکا
جای همه اعضای خانواده
که حضور نداشتند
خالی بود.
در کنار هم خوش گذشت.
باشد تا خانه امنی باشیم
برای خانواده درمان چاقی