"برچسب زدن و قضاوت کردن" روایتی ناب در برنامه وقتشه شبکه نسیم

دکتر نیک پور در شبکه نسیم برنامه "وقتشه" درباره روایتی جالب با موضوع برچسب زدن و قضاوت کردن صحبت می کنند که در ویدئو این صفحه قابل مشاهده هست.

دکتر نیک پور با یک مثال جالب صحبتشان را شروع کردند:

با شنیدن کلمه داماد سرخانه چه چیزی حسی به شما دست می دهد؟

افراد حاضر در برنامه پاسخ دادند: 

مصیبت - تنبل - مزاحم - اضافه بار - زرنگ - بی پول - فلاکت زده 

دکتر نیک پور ادامه دادند: 

من درباره شخصیت آن فرد چیزی به شما نگفتم و فقط با شنیدن کلمه ی داماد سرخانه یک عالمه رگبار بار منفی احساسات بوجود آمد، به این اتفاق در علم روانشاسی برچسب می گویند.

برچسب یعنی چیزی که با خود کلی معنا دارند و همین موضوع می تواند فشار کار را برای فرد زیاد تر کند، زیرا فقط یک شرایط پیش روی فرد قرار ندارد بلکه همراه این شرایط بار منفی بسیار زیادی به سمت آن فرد هجوم می آورد.

 برای توضیحات کامل و ادامه صحبت های آقای دکتر نیک پور ویدئو را مشاهده کنید.