رادیو چاقی باراکا - قسمت اول

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوم

رادیو چاقی باراکا -قسمت سوم

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهارم : مسئولیت

رادیو چاقی باراکا -قسمت پنجم : تعهد

رادیو چاقی باراکا -قسمت ششم: تعهد

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفتم: تعهد

رادیو چاقی باراکا -قسمت هشتم: تعهد

رادیو چاقی باراکا -قسمت نهم: کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت دهم: کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت یازدهم : کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوازدهم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت سیزدهم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهاردم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت پانزدهم: عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت شانزدهم: عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفدهم : دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت هجدهم: دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت نوزدهم: دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت بیستم : قسمت آخر فصل اول

رادیو چاقی باراکا - فصل دوم - قسمت چهارم: ترس از شکست در درمان چاقی

سیرخوش تراش_درمان چاقی_1

سیرخوش تراش_درمان چاقی_2

سیرخوش تراش_درمان چاقی_3

سیرخوش تراش_درمان چاقی_4

سیرخوش تراش_درمان چاقی_5

سیرخوش تراش_درمان چاقی_6

سیرخوش تراش_درمان چاقی_7

سیرخوش تراش_درمان چاقی_8

سیرخوش تراش_درمان چاقی_9

سیرخوش تراش_فراست زندگی_1

سیرخوش تراش_فراست زندگی_2

سیرخوش تراش_فراست زندگی_3

سیرخوش تراش_فراست زندگی_4

سیرخوش تراش_فراست زندگی_5

سیرخوش تراش_فراست زندگی_6

رادیو باراکا - درمان چاقی

رادیو باراکا - فراصت های زندگی

منشا حال خوب

حسرت گذشته

راز بخشیدن

راز چسبندگی

راز اعتماد بنفس