فایل1-مقدمه

فایل2-آیا چاقم؟

فایل3-خطای لاغرشدن

فایل4-لاغرماندن

فایل5-بخور و لاغرباش

فایل6-نقش اراده

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 527

فایل7-عاشق غذا هستم

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 528

فایل8-گرسنگی،چاق می کند

راز بخشیدن

فایل9-مقایسه

راز چسبندگی

فایل 10-سایز کم کردن

راز اعتماد بنفس

فایل11-برگشت وزن مفید هم هست

منشا حال خوب

فایل12-هیجان شروع

حسرت گذشته

فایل13-چطورشیرینی و چربی چاقمان نکند

سیرخوش تراش_درمان چاقی_1

فایل14-ورزش و فعالیت ضروری نیست

سیرخوش تراش_درمان چاقی_2

فایل15-زیاد نمی خورم ولی چاق هستم

سیرخوش تراش_درمان چاقی_3

سیرخوش تراش_درمان چاقی_4

فایل16-لاغر شدن همیشه شاد نمی کند

سیرخوش تراش_درمان چاقی_5

فایل17- تقلبهای لاغر شدن

فایل18-فرق درمان چاقی با کاهش وزن

سیرخوش تراش_درمان چاقی_6

فایل19-چرا بعضی ها چاق نمیشوند؟

سیرخوش تراش_درمان چاقی_7

فایل20-آیا غصه چاقم می کند؟

سیرخوش تراش_درمان چاقی_8

فایل21-انکار

سیرخوش تراش_درمان چاقی_9

سیرخوش تراش_فراست زندگی_1

فایل22-داستان چاقی از کی شروع می شود؟

سیرخوش تراش_فراست زندگی_2

فایل23-چاقی یک قابلیت است؟

سیرخوش تراش_فراست زندگی_3

فایل24-سه جور خوردن داریم

سیرخوش تراش_فراست زندگی_4

فایل25-باولع چه کنیم؟ (آغازگرها)

سیرخوش تراش_فراست زندگی_5

فایل26-زمزمه های موذی

سیرخوش تراش_فراست زندگی_6

فایل27-سه جور اشتهای کاذب

فایل28-ارتباط طبع ها با چاقی

فایل29-دو طبعی که چاق می شوند

فایل30-خوراکیهای مناسب طبع چاق

فایل31-نقش خواب در چاقی

فایل32-تشنگی و چاقی

فایل33-بهبود طبع چاق

فایل34-دریافت حمایت از مغز برای لاغری

فایل35-فعالیت و ورزش ضروری نیست

فایل36-مقاومت در کاهش وزن

فایل37-داستان شهر محاصره شده!

فایل38-راز مداومت

فایل39-نقش لباس چاقی

فایل40-چرا نیمه کاره رها میکنیم؟

فایل 41- اهمیت بستر سازی برای یک رویداد

فایل 42- کانون توجه

فایل43-تجربه حسی حاصل از توجه

فایل 44- سفر کانون توجه

فایل45-راز اعتماد بنفس

فایل 46- تفاوت عزت نفس با اعتماد نفس

فایل47-انواع هوش در خدمت لاغری

فایل48- مفاهیم تحریف شده

فایل49-هوش اقتصادی در خدمت لاغری

فایل50-انواع گذشت کردن (مقدمه)

فایل 51- گذشت با زمینه نگرانی

فایل52-گذشت با زمینه ناتوانی

فایل53-گذشت با زمینه نیازمندی

فایل54-گذشت با زمینه نادانی

فایل55-گذشت متعالی و مفید

فایل56-دودلی هنگام تصمیم گیری

فایل57- پذیرش (با قبول کردن فرق دارد)

فایل58-معجزیه ای بنام بخشیدن

فایل59-رضایت و نارضایتی

فایل60-مرور ، اختتامیه و معرفی باراکا

جملات قصار