سهراب روشن.آموزش مارکتینگ٢
سهراب روشن میهمان خانه باراکا بود و سخاوتمندانه تجربیات ناب خودش از دنیای مارکتینگ رابا اعضای خانواده مان سهیم شد. ما هم آنها را با شما به اشتراک می گذاریم.. دانلود