فایل1-مقدمه

رادیو چاقی باراکا - قسمت اول

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ١

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوم

فایل2-آیا چاقم؟

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ٢

فایل3-خطای لاغرشدن

رادیو چاقی باراکا -قسمت سوم

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ3

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهارم : مسئولیت

فایل4-لاغرماندن

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ4

فایل5-بخور و لاغرباش

رادیو چاقی باراکا -قسمت پنجم : تعهد

فایل6-نقش اراده

رادیو چاقی باراکا -قسمت ششم: تعهد

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 527

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 528

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفتم: تعهد

فایل7-عاشق غذا هستم

فایل8-گرسنگی،چاق می کند

رادیو چاقی باراکا -قسمت هشتم: تعهد

فایل9-مقایسه

رادیو چاقی باراکا -قسمت نهم: کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت دهم: کانون توجه

فایل 10-سایز کم کردن

فایل11-برگشت وزن مفید هم هست

رادیو چاقی باراکا -قسمت یازدهم : کانون توجه

فایل12-هیجان شروع

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوازدهم : عادت

فایل13-چطورشیرینی و چربی چاقمان نکند

رادیو چاقی باراکا -قسمت سیزدهم : عادت

فایل14-ورزش و فعالیت ضروری نیست

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهاردم : عادت

فایل15-زیاد نمی خورم ولی چاق هستم

رادیو چاقی باراکا -قسمت پانزدهم: عادت

فایل16-لاغر شدن همیشه شاد نمی کند

رادیو چاقی باراکا -قسمت شانزدهم: عادت

فایل17- تقلبهای لاغر شدن

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفدهم : دالان تکراری

فایل18-فرق درمان چاقی با کاهش وزن

رادیو چاقی باراکا -قسمت هجدهم: دالان تکراری

فایل19-چرا بعضی ها چاق نمیشوند؟

رادیو چاقی باراکا -قسمت نوزدهم: دالان تکراری

فایل20-آیا غصه چاقم می کند؟

رادیو چاقی باراکا -قسمت بیستم : قسمت آخر فصل اول

فایل21-انکار

فایل22-داستان چاقی از کی شروع می شود؟

فایل23-چاقی یک قابلیت است؟

فایل24-سه جور خوردن داریم

رادیو چاقی باراکا - فصل دوم - قسمت چهارم: ترس از شکست در درمان چاقی

فایل25-باولع چه کنیم؟ (آغازگرها)

فایل26-زمزمه های موذی

فایل27-سه جور اشتهای کاذب

فایل28-ارتباط طبع ها با چاقی

فایل29-دو طبعی که چاق می شوند

فایل30-خوراکیهای مناسب طبع چاق

فایل31-نقش خواب در چاقی

فایل32-تشنگی و چاقی

فایل33-بهبود طبع چاق

فایل34-دریافت حمایت از مغز برای لاغری

فایل35-فعالیت و ورزش ضروری نیست

سیرخوش تراش_درمان چاقی_1

فایل36-مقاومت در کاهش وزن

سیرخوش تراش_درمان چاقی_2

فایل37-داستان شهر محاصره شده!

سیرخوش تراش_درمان چاقی_3

فایل38-راز مداومت

فایل39-نقش لباس چاقی

سیرخوش تراش_درمان چاقی_4

فایل40-چرا نیمه کاره رها میکنیم؟

سیرخوش تراش_درمان چاقی_5

سیرخوش تراش_درمان چاقی_6

فایل 41- اهمیت بستر سازی برای یک رویداد

سیرخوش تراش_درمان چاقی_7

فایل 42- کانون توجه

سیرخوش تراش_درمان چاقی_8

فایل43-تجربه حسی حاصل از توجه

سیرخوش تراش_درمان چاقی_9

فایل 44- سفر کانون توجه

فایل45-راز اعتماد بنفس

سیرخوش تراش_فراست زندگی_1

فایل 46- تفاوت عزت نفس با اعتماد نفس

سیرخوش تراش_فراست زندگی_2

فایل47-انواع هوش در خدمت لاغری

سیرخوش تراش_فراست زندگی_3

فایل48- مفاهیم تحریف شده

سیرخوش تراش_فراست زندگی_4

فایل49-هوش اقتصادی در خدمت لاغری

سیرخوش تراش_فراست زندگی_5

فایل50-انواع گذشت کردن (مقدمه)

سیرخوش تراش_فراست زندگی_6

رادیو باراکا - درمان چاقی

فایل 51- گذشت با زمینه نگرانی

رادیو باراکا - فراصت های زندگی

فایل52-گذشت با زمینه ناتوانی

فایل53-گذشت با زمینه نیازمندی

فایل54-گذشت با زمینه نادانی

فایل55-گذشت متعالی و مفید

فایل56-دودلی هنگام تصمیم گیری

فایل57- پذیرش (با قبول کردن فرق دارد)

فایل58-معجزیه ای بنام بخشیدن

فایل59-رضایت و نارضایتی

فایل60-مرور ، اختتامیه و معرفی باراکا

فایلهای صوتی سیرخوش تراش

راز بخشیدن

راز چسبندگی

راز اعتماد بنفس

منشا حال خوب

حسرت گذشته

جملات قصار

مراقبت از حال خوب در روزی های خراب