آخرین مرحله آموزش حامیان برای دوره 549برگزار شد

حمایت یک داستان بی بدیل برای راهنمایی و حتی نجات یک فرد در زندگیش می باشد. باراکا بارویکرد حمایت گروهی وحتی فردی بر این باور است که مهم سبب بهتر به ثمرنشاندن رسالت اهدافش است. حامی یک فرد از جنس خود شرکت کنندگان می باشد که بصورت داوطلبانه پس  از گذراندان دوره هاو مصاحبه به صورت مستمر وسه ماه با شرکت کنندگان جدید در ارتباط است...

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه