متعهدین یا رکورداران

متعهدین یا رکورداران

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل مارلیک

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل ...

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپیناس پالاس

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپی ...

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا ...

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل مارلیک

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل ...

گروه 525 درمان چاقی باراکا _ هتل مارلیک

گروه 525 درمان چاقی باراکا _ هتل ...

گروه 527 درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

گروه 527 درمان چاقی باراکا - هتل ...

گروه 529 درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

گروه 529 درمان چاقی باراکا در هت ...

دوره 530 درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

دوره 530 درمان چاقی باراکا در هت ...

دوره 531 درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

دوره 531 درمان چاقی باراکا در هت ...

دوره 532 گرروه درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

دوره 532 گرروه درمان چاقی باراکا ...

مراسم  استقبال از سال نو در دفتر صادقیه " با آش شولی یزد"

مراسم استقبال از سال نو در دفتر ...