متعهدین یا رکورداران

متعهدین یا رکورداران

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل مارلیک

ضیافت شام زمستان 95 باراکا - هتل ...

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپیناس پالاس

ضیافت شام تابستان 96 در هتل اسپی ...

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

گروه 521درمان چاقی باراکا - هتل ...

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

دوره 522 گروه درمان چاقی باراکا ...

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل مارلیک

گروه 524 درمان چاقی باراکا _ هتل ...

گروه 525 درمان چاقی باراکا _ هتل مارلیک

گروه 525 درمان چاقی باراکا _ هتل ...

گروه 527 درمان چاقی باراکا - هتل مارلیک

گروه 527 درمان چاقی باراکا - هتل ...

گروه 529 درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

گروه 529 درمان چاقی باراکا در هت ...

دوره 530 درمان چاقی باراکا در هتل مارلیک

دوره 530 درمان چاقی باراکا در هت ...

مراسم  استقبال از سال نو در دفتر صادقیه " با آش شولی یزد"

مراسم استقبال از سال نو در دفتر ...