ضیافت شام تابستان 94باراکا- هتل استقال

ضیافت شام تابستان 94باراکا- هتل ...

ضیافت شام بهار 95 باراکا -رستوران بین المللی شاین

ضیافت شام بهار 95 باراکا -رستورا ...

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پارستان استقال

ضیافت شام پاییز 94 باراکا- هتل پ ...

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا

ضیافت شام پاییز 95گروه باراکا