کارگاه "سالمندی"

"کارگاه سالمندی به صورت رایگان برگزار می شود"

در باور عمومی توقع داریم سالمندی سن پختگی و قرار باشد.
چه نیکوست تا به این زمان با بردها و باخت های زندگی کنار آمده باشیم و به بیانی دیگر، گذشته خویش را پذیرفته باشیم.
اما واقعیت این است که: در بسیاری از مواقع، چنین نیست.
ممکن است در پس از سکوت سرد و لبخند بی رمق فرد سالمند، سرزنش خود و حتی دیگران مدفون باشد و مملو از حسرت ایام از دست رفته باشد.
در حالیکه سالمندی، مرحله ای بیش از اندیشیدن به گذشته است.
سالمندی بخش فعال و بسیار مهم زندگی انسان است با امکانات متعالی بینظیر.
قصد داریم در این کارگاه به آن بپردازیم!

امکانی برای فراست وآگاهی به زبان امروزی برای نسل دیروز

توضیحاتی کوتاه درباره این کارگاه:

این کارگاه به صورت رایگان برای سالمندان عزیز این سرزمین برگزار می گردد.

بنا به درخواست شرکت کنندگان، سن پذیرش و حضور در کارگاه به 55 سال کاهش یافت.

این کارگاه در دی ماه برگزار خواهد شد و داخل تمامی شبکه های اجتماعی باراکا اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره های دفتر تماس فرمایید.

02144966360

02144966367