معصومه عزيز، بسيار متعهد و قولمدار دوره 533

معصومه عزيز، بسيار متعهد و قولمدار دوره 533

بخاطر تعهدش به انجام تمرين هاي دوره، و بخاطر اينكه فونت كتاب اصلي گروه را ريز ميدانست،
دوباره كناب را براي خودش در قطع A4چاپ كرده است.