ضیافت شام زمستان ۹۵باراکا

ضیافت شام زمستان ۹۵باراکا چهارشنبه۲۷بهمن.هتل مارلیک فرصتی غنیمت برای تجدید پیمان با "سیرخوش تراش" درونمان و برای ملاقات با همسفران دیروز و امروز تماس برای ثبت نام ضیافت شام باراکا: ۴۴۹۶۶۳۶۰/۴۴۹۶۶۳۶۷ هزینه۳۵تومان یک نفرهمراه با پرداخت هزینه مجاز است شماره کارت: 6037991395802527 خدیجه رضایی مهریزی