جلسه معارفه رایگان گروه درمان چاقی باراکا

در این دیدار کوتاه به شما خواهیم گفت که چگونه به کمک شما برای زندگیتان معجزه می کنیم.