دکتر شیرین رضایـی

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه صدوقی یزد  |  پزشک خانواده  |  مدیر اجرایی گروه درمان چاقی باراکا از سال 93