کارگاه "بی ترسی"

توضيحي براي كارگاه " بي ترسي"

به مدد مطالعات علمي و مكاشفات ذهني بشر
هر روز ابعاد وجودي تازه اي براي انسان مطرح مي گردد. امروزه نظريه جهانها موازي  راه چنداني ندارد تا به يك قانون علمي ثابت شده تبديل شود
از طرفي زندگي اجتماعي مملو از درگيري هاييست
كه كم و بيش عموميت دارند و براي انسان معاصر ناگزير مينمايند
قسطها و بدهيها،دغدغه آينده فرزندان، تجربيات تلخ كودكي، مشكلات عاطفي، ناكاميهاي شغلي و يأس فلسفي.
 دردها و فشاري كه متحمل ميشويم عمدتا مربوط به فقط يكي از ابعاد كشف شده وجود انسان هستند
امابخاطر غفلت و سهل انگاري
اجازه يافته اند بطور لجام گسيخته اي همه ابعاد وجوديمان را درگير خود نمايند!!

كارگاه بي ترسي،
سعي دارد در ابتدا تفكيك ابعاد وجودي انسان را به تصوير  بكشد و راهكاري براي طبيعي نمودن درد زندگي ارايه نمايد.
اميدوارم محصول نهايي آموزه هاي اين كارگاه
تجربه رهايي،سرمستي و "بي ترسي"در  جنبه هايي از زندگي باشد

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه