مقایسه پروفایل هویت رژیم غذایی بین گیاهخواران و وگان

گیاهخواری و گیاهخواری اغلب در تحقیقات تغذیه ای و روان شناختی گروه بندی می شوند. با این حال، ادبیات در حال ظهور نشان داده است که گیاهخواران و گیاهخواران در تعدادی از متغیرهای عصبی، نگرشی و رفتاری متفاوتند. در این تحقیق، متوجه شدم که گیاهخواران و وگان ها دارای پروفایل های هویت غذایی مختلف هستند. در مقایسه با گیاهخواران، گیاهخواران الگوهای غذایی خود را با هویت خود (مرکزیت بیشتر) در هم آمیختند، احساسات مثبت بیشتری نسبت به گروه تغذیه خود داشتند (احساس خصوصی سازی بیشتر)، به نظر می رسید که دیگران آنها را برای رعایت رژیم غذایی خود منفی تر می دانستند (توجه عمومی پایین تر)، افراد دارای رژیم های گروه خارج از گروه کمتر از گروه خارج از گروه مورد بررسی قرار گرفتند و انگیزه های قویتری برای دنبال کردن الگوهای رژیم غذایی (انگیزه های حرفه ای، شخصی و اخلاقی) داشتند. با مشخص تر کردن گیاهخواران و گیاهخواران بطور دقیق تر، محققان می توانند ناهمگونی معنی دار درونی گروه را در چگونگی فکر کردن، احساس، و رفتار کردن در هنگام فرار از محصولات حیوانی بدست آورند.

 

 

Database: Elsevier - ScienceDirect

Journal: Food Quality and Preference - Volume 72, March 2019, Pages 40-44

نویسنده گان

Daniel L. Rosenfeld,

 

مترجم :

زیبا مرادی - کارشناس گروه درمان چاقی باراکا

 

 

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه