مصرف مکمل ویتامینD  و بررسی اثرپیشگیری از بروز دیابت نوع 2

ارتباط بین کمبود 25 هیدروکسی ویتامین D و خطر ابتلا به دیابت نوع II بررسی و تائید شده است. با این حال، اثر مصرف مکمل ویتامین D در کاهش خطر ابتلا به دیابت هنوز مشخص نشده است.

در این مطالعه افراد بالغ که حداقل 2 مورد از 3 مورد معیار گلاسیمی برای پیش آگاهی را داشته باشند به طور تصادفی انتخاب شده اند. (شامل: سطح گلوکز ناشتا 100 تا 125 میلی گرم بر دسی لیتر ـ سطح گلوکز پلاسما 2 ساعت بعد از مصرف gr 75  گلوکز، 140 تا 199 میلی گرم بر دسی لیتر ـ سطح هموگلوبین گلیکوز شده (HbA­1C) بین 7/5% الی 4/6% ) هیچ معیار تشخیص برای دیابت جهت دریافت (4000 IU) واحد بین الملل در روز ویتامین D3 یا پلاسبو (دارونما) بدون در نظر گرفتن سطح سرمی ویتامین D وجود نداشته باشد.

نتایج اولیه در این تجزیه و تحلیل رویداد محور و در زمان آغاز دیابت بود که 508 نفر را شامل می شد.

در مجموع 2423 شرکت کننده به طور تصادفی به دو گروه ویتامین D و گروه پلاسبو تقسیم شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. با میانگین زمانی 24 ماه و میانگین 3/54 میلی لیتر مقدار 25 هیدروکسی ویتامین D انجام شد.

پس از دو سال و نیم، بررسی نتیجه اولیه دیابت در 293 شرکت کننده در گروه ویتامین D و 323 نفر در گروه پلاسبو (39/9 و 66/10% نفر در سال ) انجام شد. نسبت خطر برای ویتامین D در مقایسه با پلاسبو 88/0 بود.

بروز عوارض جانبی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.  

در نتیجه گیری باید عنوان کرد که در میان افرادی که در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع II بودند و برای کمبود Vit D مکمل دریافت نکرده بودند، خطر ابتلا به دیابت به طور قابل توجهی کمتر از گروه پلاسبو نبود.

 

 

منبع:

Vitamin D Supplementation and Prevention of Type 2 Diabetes. - PubMed - NCBI.htm

 

 

 

 

تهیه و تنظیم:

رویا آحادی وند

کارشناس ارشد تغذیه گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه