ماهیت تصویر سازی، ولع غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد

جامعه ای شامل 60 نفر افراد رژیم گیرنده و 60 نفر افراد بدون رژیم غذایی جهت تصور القای غذا یا سناریوی القا در تعطیلات مورد سوال قرار گرفتند.

سپس شرکت کننده ها، 18 آزمایش از یک تمرین تصویرسازی دیداری یا تمرین تصویرسازی شنیداری را انجام دادند. ولع غذایی قبل و بعد از سناریوی القا و همینطور بعد از هر 6 آزمایش تمرین تصویرسازی اندازه گیری گردید.

نتایج به این حالت بود که شدت ولع به دنبال تصویرسازی غذا (در غیر روزهای تعطیلات) خصوصاً در افراد رژیم گیرنده، افزایش یافت. همان طور که پیش بینی می شد تمرین تصویرسازی دیداری نسبت به تمرین تصویرسازی شنیداری در کاهش سطح (ولع / اشتیاق) غذایی تاثیر بیشتری دارد.

بحث از این نقطه آغاز می گردد که این نتایج به تائید افزایش ولع غذایی به دنبال تصویرسازی انجامید. به طور خاص، آنها ثابت کردند که فرایندهای تصویرسازی دخیل در ولع غذایی عمدتاً دیداری هستند. از این رو می توان به صورت همزمان از بارگذاری طرح تصویری در حافظه کاری برای کاهش میل به غذا استفاده کرد. یافته­ها کاربرد بالقوه ای در درمان ولع در جمعیت های بالینی دارد.

پزوهشی دیگر در سال 1390 در کلینیک بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) و کلینیک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که به بررسی رابطه بین تصاویر کم کالری، پرکالری و نام خوراکی های کم کالری و پر کالری بر روی اشتهای افراد رژیم گیرنده و بدون رژیم پرداخت. نتایج این پزوهش علی-مقایسه ای نشان داد که هیچ رابطه معنی داری بین محرک های خورد و خوراک (تصاویر و نام خوراکی ها) و اشتهای افراد شرکت کننده وجود نداشت.

 

 

Reference :

  1. Harvey K, Kemps E, Tiggemann M. The nature of imagery processes underlying food cravings. Br J Health Psychol. 2005 Feb;10(Pt 1):49-56. PubMed PMID: 15826333.
  2. Ghavidel F , Salehi J . Attraction of attention in people with diet and normal people . Fundamentals of Mental Helth , 18(2) , Mar-Apr 2016

 

 

 مترجم:

رویا آحادی وند

کارشناس ارشد تغذیه گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه