رابطه  چاقی با افسردگی

  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که با کاهش فعالیت و علاقه ،احساس گناه ،اختلال در تمرکز، تغییر اشتها و افکار مرگ و خود کشی مشخص می شود.مطالعات انجام گرفته در زمینه های سایکولوژیک گویای رابطه بین افسردگی و چاقی است. از بین زنان 15- 49سال مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز تعداد 30فرد افسرده چاق به عنوان گروه مورد و30 فرد چاق بدون مشکل افسردگی پس از همسان سازی از لحاظ سنی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.شاخصهای قد،وزن ،دور کمر،دور باسن،ضخامت چربی های زیر پوستی در نواحی چهار گانه عضلات سه سر بازو و دو سر بازو،زیر کتف وبالای لگن اندازه گیری و نمایه توده بدن(BMI )، درصد کل چربی بدن (TBF)و نسبت دور کمر به دور باسن(WHR) محاسبه گردید.افسردگی و شدت آن با استفاده از تستbeck تعیین شد.داده های بدست آمده بوسیله نرم افزار SPSS13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

.مقایسه میانگینهایBMI ،TBF ، WHR دربین دو گروه اختلاف معنی دار را نشان نداد.رابطه معنی داری بین شاخصهایBMI،TBF،WHR با شدت افسردگی وجود نداشت.  نتیجه گیری: بررسی شاخصهای آنتروپومتری حکایت از آن دارد که هیچگونه تفاوت معنی داری بین شدت و نوع چاقی در دوگروه مورد مطالعه وجود نداشته است.از طرفی بین شدت افسردگی و شاخصهای مورد مطالعه نیزهیچگونه رابطه معنی داری مشاهده نگردید.اینکه آیا عدم تفاوت مشاهده شده می تواند ناشی از الگوی غذای مصرفی مشابه یا ناشی از تغییرات هورمونی باشد مستلزم مطالعات دیگری است.

 

آزاده مقتدایی - کارشناس ارشد روانشانسی و مسئول حمایت گروه درمان چاقی باراکا

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه