درمان های شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده در کودکان چاق

افزايش شيوع چاقي در کودکان به راهبردهاي درماني موثر براي مقابله با اين مشکل نياز دارد.تعداد 30 نفر کودک مبتلا به چاقي با نمايه توده بدن بالاتر از صدک 95 براي سن و جنس از ميان کودکان مراجعه کننده به بيمارستان اميرکبير و درمانگاه مرسلي در شهر اراک به صورت در دسترس انتخاب و با انتساب تصادفي در دو گروه آزمايش (15=تعداد؛ تحت درمان شناختي رفتاري مبتني بر خانواده طي 6 جلسه گروهي يک بار در هفته) و کنترل (15=تعداد) تقسيم شدند. وزن کشي بيماران در آغاز هر جلسه انجام و نمايه توده بدن براي تمام شرکت کنندگان در هر سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پي گيري اندازه گيري گرديد. يافته ها: نتايج تحليل واريانس با اندازه هاي تکراري نشان داد مداخله حاضر بر کاهش نمايه توده بدن اثربخش بوده است. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، برنامه درمان شناختي رفتاري مبتني برخانواده روش موثري در درمان چاقي کودکان مي باشد. اين يافته داراي دستاوردهاي کاربردي براي مسيرهاي پژوهشي در آينده و نيز کاربرد باليني در اين زمينه است.

 

 

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه