برنامه های پیشگیری وتعدیل رفتار در دختران نوجوان‎
امروزه چاقي يکي از شايع ترين اختلالات تغذيه اي در کودکان و نوجوانان مي باشد که پيشگيري و درمان به موقع آن ضروري است. اگر چه روش هاي درماني متعددي براي درمان چاقي پيشنهاد مي شود اما همواره بهترين روش درماني پيشگيري به موقع است که پيشگيري از طريق آموزش روش هاي درست غذايي و برنامه تعديل رفتار در نوجوانان مهمترين رکن محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير برنامه تعديل رفتار غذايي بر شاخص هاي تن سنجي نوجوانان چاق دختر در دوره راهنمايي در شيراز سال 1386 انجام گرديد.
در مطالعه اي شبه تجربي، 60 دختر نوجوان چاق (شاخص توده بدن بيشتر از صدک 95) با ميانگين سني 11 تا 15 سال شرکت داشتند افراد از دو مدرسه مختلف به صورت آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه آزمايش در برنامه تعديل رفتار به مدت 16 هفته (هر هفته به مدت 4 ساعت) در مدارس شرکت کردند. شاخص هاي تن سنجي افراد قبل و بعد از برنامه و دو ماه پس از آن در هر دو گروه اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و تحليلي
 T) تست و طرح اندازه گيري مکرر) مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد و سطح معني داري 05/ P<0از نظر نتايج آماري پذيرفته شد.
يافته ها: اندازه وزن در گروه آزمايش 75/2 کيلوگرم کاهش و در گروه کنترل 62/0 کيلوگرم افزايش داشت، تغيير در اندازه شاخص توده بدن به ترتيب در گروه آزمايش و کنترل (07/1- و 24/0+) و دور بازو (31/2- و 5/0+ سانتي متر) بود که تفاوت هر سه شاخص از نظر آماري معني دار بود (001/P<0).
نتيجه گيري: برنامه تعديل رفتار غذايي تاثير بسيار مطلوبي بر کاهش شاخص توده بدن نوجوانان دارد. والدين، مربيان مدرسه و ديگر گروه هاي حمايتي بايد تشويق شوند که در برنامه هاي تعديل رفتار شرکت داشته باشند--
 
 
آزاده مقتدایی
کارشناس ارشد روانشناسی و مسدول حمایت باراکا
 
 
 

 

برای این مطلب دیدگاهی ارسال نشده است، شما می توانید اولین نفر باشید...

ارسال دیدگاه