رادیو چاقی باراکا - قسمت اول

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ١

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوم

رادیو چاقی باراکا -قسمت سوم

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهارم : مسئولیت

سهراب روشن.آموزش مارکتینگ4

رادیو چاقی باراکا -قسمت پنجم : تعهد

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 527

رادیو چاقی باراکا -قسمت ششم: تعهد

بازخورانده شرکت کنندگان دوره 528

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفتم: تعهد

رادیو چاقی باراکا -قسمت نهم: کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت دهم: کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت یازدهم : کانون توجه

رادیو چاقی باراکا -قسمت دوازدهم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت سیزدهم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت چهاردم : عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت پانزدهم: عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت شانزدهم: عادت

رادیو چاقی باراکا -قسمت هفدهم : دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت هجدهم: دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت نوزدهم: دالان تکراری

رادیو چاقی باراکا -قسمت بیستم : قسمت آخر فصل اول

رادیو چاقی باراکا - فصل دوم - قسمت چهارم: ترس از شکست در درمان چاقی

جملات قصار

مراقبت از حال خوب در روزی های خراب